Ruohonjuuri-rahaston säännöt

1§ Rahaston tarkoitus

Ruohonjuuri-rahastosta voidaan jakaa vuosittain yksi palkinto ja yksi tai useampia apurahoja
kehitys- ja tutkimushankkeille, innovaatioille ja toimintaan, joka edistää energian ja raakaaineiden
viisasta käyttöä, luonnon kanssa tasapainossa olevan yhteiskunnan kehittämistä sekä
maapallon luonnonvarojen oikeudenmukaista käyttöä. Vuonna 2020 palkinto ja apurahat kohdistetaan erityisesti toiminnalle, joka edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja/tai hiilineutraalia tulevaisuutta.

2§ Palkinnon ja apurahojen saajat

Ruohonjuuri-palkinnon ja Ruohonjuuri-apurahan saajat voivat olla yksityisiä henkilöitä,
yhteisöjä, työryhmiä taikka kansalaisliikkeitä.

3§ Ruohonjuuri-palkinnon esittäminen

Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat esittää palkintoa myönnettäväksi rahaston tarkoituksen
mukaisesta mittavasta työstä tai merkittävästä saavutuksesta.

4§ Apurahojen hakeminen

Apuraha voidaan myöntää henkilökohtaisena tai kuluapurahana. Apurahaa voidaan hakea
sääntöjen 1§:n mukaiseen toimintaan enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan.

5§ Palkinnon ja apurahojen suuruus

Myönnettävä palkinto ja apurahat ovat määrältään vähintään 1.000,- ja enintään 5.000,- euroa.

6§ Hakuaika

Hakuajoista ilmoitetaan yhtiön nettisivuilla.

7§ Apurahojasaaneiden velvoitteet

Apurahan saaja sitoutuu esittämään selvityksen apurahan käytöstä myöntämisvuotta seuraavan
kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityistapauksessa hallitus voi myöntää jatkoaikaa
selvityksen tekemiseen. Mikäli kyseessä on kuluapuraha, vaaditaan myös tilitys varojen
käytöstä. Palkinnon- ja apurahojen saajien, tai heidän edustajiensa on saavuttava palkinnon- ja apurahojenjakotilaisuuteen, ellei ilmene ylivoimaista estettä. Palkinnon- ja apurahojen saajien on omassa viestinnässään kerrottava sopivissa yhteyksissä palkinnosta/apurahasta.

8§ Palkittavan ja apurahan saajien valinta

Esityksen apurahan saajista tekevät yhtiön toimitusjohtaja ja henkilökunnan edustajat
hakemusten ja esitysten joukosta. Varsinaisen päätöksen apurahojen määrästä, suuruudesta ja
saajista tekee yhtiön hallitus kulloinkin käytettävissä olevan rahastopääoman ja rahaston
sääntöjen puitteissa. Hallitus valitsee tulleista hakemuksista ja esityksistä korkeintaan yhden
Ruohonjuuri-palkinnon saajan.

9§ Palkinnon ja apurahojen jakaminen

Ruohonjuuri-palkinto ja -apurahat jaetaan ja saajat julkistetaan Ruohonjuuri Oy:n perustamisen
vuosipäivän yhteydessä 14.10. Saajille ilmoitetaan päätöksestä heti sen tekemisen jälkeen.

10§ Rahastopääoma ja sen kartuttaminen

Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa siirtämällä sinne hallituksen esittämä ja yhtiökokouksen
vahvistama summa yhtiön voittovaroista. Rahasto voi vastaanottaa myös muita lahjoituksia tai
testamentteja.

11§ Esteellisyys

Yhtiön hallituksessa, henkilökunnassa, osakkaana yli 5 %:n osuudella tai muuten yhtiön
lähipiirissä olevat eivät voi olla Ruohonjuuri-palkinnon tai -apurahan saajana.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Ruohonjuuri Oy:n hallituksen päätöksellä.

 

Ruohonjuuri Oy, 15.6.2020.