Ilon kautta – Ruohonjuuren yrityskulttuuritutkimuksen tuloksia

Aivela Oy:n tutkimustiimi teki loppuvuodesta 2019 Ruohonjuuren henkilökunnan keskuudessa yrityskulttuuritutkimuksen, jonka tuloksia tässä kirjoituksessa valotetaan pähkinänkuoressa.
Ruohonjuuren työtyytyväisyys on huippuluokkaa!

Ruohonjuuri on ainutlaatuinen

Peräti 95,5 % ruohonjuurelaisista kokee, että yrityskulttuuri on ainutlaatuinen. Tutkimukseen vastasi 87 Ruohonjuuren työntekijää.

Ainutlaatuisuus on ruohonjuurelaisille lämmin tunne, asenne, pehmeät, jaetut arvot ja luottamus:

 • yhteisöllisyys
 • avoimmuus ja läpinäkyvyys
 • ilmapiiri
 • työntekijöiden arvostus
 • tasa-arvoisuus, matala hierarkia
 • luotettavuus
 • vapaus itsenäiseen työhön
 • keskusteleva ilmapiiri, annetaan kaikkien olla oma itsensä, erilaisuuden arvostus
 • mukava asiakaskunta, joka jakaa saman arvomaailman

Ainutlaatuisuus on kilpailutekijä

Asiakkaiden kanssa jaetut arvot, ainutlaatuiset tuotteet, ilmapiiri, uranuurtajuus, avoimmuus ja läpinäkyvyys, rohkeus.  Henkilökunta kokee näiden asioiden välittyvän asiakkaalle jokapäiväisissä kanssakäymisissä. Nämä asiat myös erottavat Ruohonjuuren omaleimaisena toimijana muista alan yrityksistä.

“En ole koskaan törmännyt tällaiseen tutkimustulokseen työurani aikana. Johdonmukainen positiivisuus punkee läpi koko tutkimusaineiston!”, kymmeniä vuosia tutkimuksia tehnyt tutkija Marianne Yli-Rohdainen Aivela Oy:stä toteaa.
Ruohonjuuressa työntekijöistä pidetään hyvää huolta.

Ruohonjuuren sielu voi hyvin: Lämmin, välittävä ja innoissaan!Henkilökunta kokee vahvasti, että Ruohonjuuri on yhteisö, jossa puhalletaan yhteen hiileen - ja jossa ollaan samalla puolella myös asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa. 

Yrityksen sielun kolme peruselementtiä ovat:

  1. Liiketoiminnan tarkoitus (miksi yritys on olemassa)

  1. Asiakasyhteys (kristallinkirkas käsitys siitä, keitä palvellaan ja mitä he haluavat)

  1. Työntekijäkokemus (kuunnellaan ihmisten ääntä ja annetaan valinnanvapaus)


Ihmiset tekevät yrityksen sielunTutkimuksen mukaan Ruohonjuuren henkilökunta kokee, että Ruohonjuuren toiminta nojautuu tukevastu kestävän kehityksen periaatteisiin. Alkuperäisen toiminnan ydin on säilynyt nykypäivän tekemisessaä - vain toiminnan muoto ja toimintatavat ovat hioutuneet ammattimaisemmiksi yrityksen kasvaessa.  Ruohonjuuri on ajan myötä vahvistunut ja tullut vaikuttavammaksi.

Ruohonjuuren sielu ilmentyy aidossa halussa tehdä hyvää ihmisiä ja muuta maailmaa kohtaan. Henkilökunta toteaa, että Ruohonjuuren sielu on lempeää ja kannustavaa puhetta sydämestä sydämelle. Ruohonjuuressa sielussa säkenöi ahkeruutta, sinnikkyyttä, luottavaisuutta, sydämellisyyttä, iloisuutta, joustavuutta, rohkeutta, sallivuutta, energisyyttä, kunnoittavuutta. Tutkimuksen mukaan asiakas on ruohonjuurelaisten mielestä Ruohonjuuren sielun (ja ihan kaiken toiminnan) keskiössä. 

Tulevaisuudelle toiveita ovat myymäläidentiteettien vahvistaminen ja tietynlaisen "roson" varmistaminen tunnekokemuksen tarttumapintana - liian kliiniseksi ja ylisieväksi ei ole tarkoitus ruveta. Rekrytointi on yrityskulttuurihommissa avainasemassa -  asiakkaita palvelemaan tahdotaan olemukseltaan ja taustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, jotka jakavat saman arvomaailman.
Ruohonjuuri toimii rohkeasti paremman maailman puolesta, esimerkiksi henkilökunta on monesti ollut ilmastolakossa.

Ruohonjuuren visio rohkeasta edelläkävijyydestä toteutuu arjessaRuohonjuuri ottaa kantaa ja toimii rohkeasti paremman maailman puolesta. Tätä mieltä 98 % ruohonjuurelaisista. 

Ruohonjuuren rohkeus näkyy henkilökunnan kertoman mukaan esimerkiksi tuotevalinnoissa (uusia, erilaisia, outojakin tuotteita otetaan valikoimiin usein ensimmäisenä Suomessa), asiakastyössä (asiakkaita kannustetaan ekologisiin ratkaisuihin ja heille uskalletaan ehdottaa uusia tuotteita). Ruohonjuuren rohkeus punkeaa esiin myös markkinoinnissa ja viestinnässä (kannanotot yhteiskunnallisiin asioihin, esiintyminen tilaisuuksissa) sekä myynnissä (erilaisia toimintatapoja kokeillaan ja otetaan käyttöön).

Rohkeus ja edelläkäviyys ilmenee Ruohonjuuressa jatkuvana muutoksena ja uudistumisena - peräti 98 % ruohonjuurelaisista oli myös  tätä mieltä. Käytännössä tämä näkyy tuotevalikoimassa, koulutuksessa, ketteryydessä, kyvyssä reagoida, isossa määrässä monimuotoisia kehitysprojekteja, työtapojen kehittämisessä, uusien myymälöiden avaamisissa ja eteenpäin pyrkivänä asenteena - siinä, että ollaan avoimia sekä henkilökunnan että asiakkaiden ideoille ja ehdotuksille.

Ruohonjuuren arvot viitoittavat jokapäivästä puurtamistaYhteisesti jaetut arvot ovat yrityskulttuurin keskiössä. Yrityskulttuurin taustalla vaikuttavat maailmankuva, olettamukset, tunteet,  arvot, kohtaamiset ja uskomukset. Yrityskulttuurin heijastumia puolestaan ovat prosessit, toimintatavat, tarinat ja muut näkyvät rakenteet.

Henkilökunnan keskuudessa Ruohonjuuren arvot ymmärretään, ne jaetaan ja niitä arvostetaan. Vastuullisuus, ekologisuus ja ihmislähtöisyys nousevat kaikkein tärkeimmiksi arvoiksi henkilökunnan keskuudessa. Henkilökunnan kokemuksen mukaan Ruohonjuuren arvot toteutuvat päivittäisessä työssä, joka ikinen päivä luontevasti  - sekä pienimuotoisesti että myös isoissa päätöksissä.

Vastuullisuus nähdään Ruohonjuuressa kokonaisvaltaisena tapana toimia: kannetaan vastuuta maapallosta ja tulevaisuudesta. Ruohonjuuressa vastuullisuus näkyy esimerkiksi tuotevalikoimassa, ihmisten kohtelussa, esimerkkinä olemisena muille yrityksille - sekä siinä, että olennaisena osana toimintaa harjoitetaan hyväntekeväisyyttä ja asioita ylipäätään tehdään yhdessä ja yhteistyössä. Vastuullisuus koetaan ilmenevän läpinäkyvyytenä kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Ihmislähtöisyys on Ruohonjuuressa simppeli perusarvo -  yksi vastuullisuuden ilmentymistä. Ihmislähtöisyys kulkee punaisena lankana läpi koko ketjun, tuotteiden valmistajista ja maahantuojista aina myyjään ja asiakkaaseen saakka). 
Ruohonjuuressa asiakas on kaiken keskipiste

Asiakas on kaiken keskipisteKaikki Ruohonjuuren toiminta lähtee asiakkaasta. Ruohonjuuressa arvostetaan erilaisuutta ja ollaan hyväksyviä niin asiakkaita ja henkilökuntaakin kohtaan. Tasa-arvo ja hyväksyntä leimaavat toimintaa - halua tehdä ihmisennäköistä jälkeä sävyttää tietty rosoisuus ja tee-se-itse -meininki. Näitä asioita halutaan myös rakkaudella vaalia.

Ekologisuus on ruohonjuurelaisille itseisarvo, jonka pohjalle kaikki Ruohonjuuren toiminta rakentuu.  Ekologisuus näkyy esimerkiksi tuotevalinnoissa ja luonnollisesti myös Ruohonjuuren sisäisessä toiminnassa (mm. kierrätys, hävikin minimointi jne.) ja ylipäätään sangen monimuoitoisesti liiketoiminnan eri alueilla (myymälämateriaalien valinta, energiaratkaisut jne). 

Positiivisuus on Ruohonjuuressa asenne ja “pelin henki”: tapa, jolla bisnestä tehdään. Positiivisuus koetaan olevan näkökulma kaikessa Ruohonjuuren tekemisessä: homman hoidetaan aina ilon ja myönteisyyden kautta! Positiivisuuteen liittyy kiitollisuus ja onnistumisista iloitseminen - hyvän huomaaminen arkisen aherruksen tiimellyksessä.. Näitä asioita tutkimuksen mukaan halutaan entisestään vahvistaa.

Ruohonjuuressa jyllertävä ilo ja elinvoima tekee hyvää maailmalle - jokapäiväiset kohtaamiset ovat "ihmistenparantamistyötä", joka nousee arvoon arvaamattomaan esimerkiksi näinä ilmastoahdistuksen aikoina. Hyvää fiilistä halutaan vaalia, jakaa ja vahvistaa.

Innovatiivisuus viriää vantterana: Ruohonjuuressa on vahva kokeilukulttuuri. Haistellaan tuulia, seurataan maailman menoa, ollaan ketteriä kaikessa toiminnassa. Ideoidaan uutta ja kehitetään toimintaa. Innovatiivisuus näkyy jokapäiväisessä tekemisessä: tuotevalinnoissa, markkinointikielessä, myymäläkohtaisessa tekemisessä ja tapahtumissa. 

Vahvat arvot ohjaavat toimintaa: Rohkeasti parempaan päin!Ruohonjuuren viralliset arvot ovat vastuullisuus, ekologisuus, ihmislähtöisyys, positiivisuus ja innovatiivisuus. Tutkimuksen mukaan näiden virallisten lisäksi ruohonjuurelaisten jokapäiväisessä tekemisessä vahvasti näkyviä, kirjoittamattomia arvoja ovat onnellisuus, ilo, rakkaus, sinnikkyys, urheus, ahkeruus, toiveikkuus, leikillisyys, rehellisyys, yhteisöllisyys, intohimo, leikillisyys, tietoisuus ja tuloksen tekeminen.

Yrityksen kasvaessa ruohonjuurelaisille on tutkimuksen mukaan tärkeää ylläpitää yhteisöllisyyttä: pysyä yhdessä ilman erkaantumista. Matalan hierarkian ja pienen yrityksen hengen halutaan säilyvän Ruohonjuuren vantteroituessakin. Ihmisläheisyyden säilyttäminen ja samalla puolella olemisen meininki koettiin tärkeiksi asioiksi, joita tahdottiin myös tulevaisuudessa vaalia. Kiitollisuus ja kiitoksen jakaminen nähtiin myös tärkeiksi asioiksi, joihin haluttiin panostaa vielä nykyistäkin enemmän. Myös nöyrä ja vastaanottavainen asenne on tärkeää menestyksen tiimellyksessä: juurien muistaminen ja perusasioiden arvostaminen.

Tutkimuksen mukaan vastuullisuus, ekologisuus ja edelläkävijyys ovat ruohonjuurelaisten mielestä vahva pohja, jolta on hyvä ja turvallista ponnistaa. Maailma muuttuu ja me voidaan yhdessä muuttaa sitä.